≡Online≡ Bamse - det kendte ansigt

Published on February 24, 2020, 9:03 pm — Documentary


❂ ✸✸✸✸✸✸✸✸✸

https://lebphiconli.tk/play.php?Search=Bamse+-+det+kendte+ansigt STREAM

Alternative Links Here

❂ ✭✭✭✭✭✭✭✭✭

 

 


Reporter: Gary Boyea
Resume: #follow to #watch #movies #autofollow #tfb #teamfollowback #followback

Максимально подробно опишите, что Вы хотели бы видеть на нашем сайте. Благодарим Вас за внимание! E-mail для файлов: subscribe[собака].

 

YouTube. Historien S�v�rnsNyt Synspunkter Orlogsliv & Lune Billedserier Historiske Tidslinier Flaget Skibene Marineflyverne V�ben/-systemer Officersmessen Uniformer mm. Fl�dens Ansigt 4 Galionsfigurer 4 V�benskjold 4 Landtj. mfl. 4 Skibe I II 4 Alfabetisk 4 Hueb�nd 4 Fl�den p� Frim�rker Mindesm�rker B�ger & Forskning Redigeret og designet af: Johnny Balsved Galionsfigurer, v�benskjolde og hueb�nd er en del af den danske fl�des historie og fl�dens ansigt udadtil Traditionen med at udsmykke skibe har sin oprindelse helt tilbage i vikingetiden. Denne tradition udviklede sig og fik helt groteske former i 1600- og 1700-tallets store sejlskibe, hvor udsmykningen n�rmest var en tvingende n�dvendig prestigesag for fyrsterne i de maritime lande. I anden halvdel af 1700-tallet begyndte man at t�nke i mere rationelle baner og gjorde sig tanker om det n�dvendige i den dyrebare udsmykning. Omkring 1800 var moden meget spartansk, men i l�bet af �rhundredet voksede moden med udsmykning atter frem, men nu i en mere afd�mpet form, der aldrig kom i n�rheden af overd�digheden i 1600-tallet. Galionsfigurer Orlogsskibene var repr�-sentant for staten og skulle derfor have en passende udsmykning i sammenlig-ning med udlandets skibe af samme st�rrelse. Der blev derfor ofret megen omhu og opm�rksomhed p� de udsmykningsm�ssige detaljer. Tidens mode i kunstnerisk henseende blev fulgt. Kendte kunstnere tegnede forslag, som blev approbe-ret af kongen sammen med konstruktionstegningerne af skibet. Derefter blev der udf�rt en model i voks, der viste fi-gurens tredimensionelle til-stand, og som sidste fase blev figuren udf�rt i tr� af Holmens dygtige billedhug-gere. Bevidstheden om den �ko-nomi og prestige, der var lagt i arbejdet med disse fi- Galionsfiguren fra linieskibet DANNEBROG er nu placeret p� Nyholm i K�benhavn. (Foto: Johnny E. Balsved) gurer samt naturligvis de mange f�lelser som var forbundet med erindringerne skabt ombord i et skib, der nu efter lang tids tjeneste skulle hugges op, gjorde det til en helt naturlig sag at bevare galionsfigurerne fra de udtjente gamle orlogsskibe. Der er ikke bevaret n�vnev�rdige galionsbilleder fra tiden f�r 1807, hvor engl�nderne drog af med fl�den. Efter dette �r blev en ny fl�de - meget reduceret i antal - langsomt bygget op. 44 G� til V�benskjold Siden slutningen af 1950'erne er alle S�v�rnets skibe, kommandoer, fl�destationer, eskadrer og �vrige tjenestesteder blevet tildelt eget LOGO i form af et heraldisk korrekt udformet v�benskjold. Det f�rste v�benskjold blev godkendt af H. M. Kong Frederik IX den 15. april 1959, og meget naturligt var det v�benet til kongeskibet DANNEBROG. Motivering og blasonering for v�benskjoldene udarbejdes af S�v�rnets Heraldiske Arbejdsgruppe, hvis formandskab p�hviler den til hver tid tjenstg�rende Jagtkaptajn for Hendes Majest�t Dronningen. Samtlige v�benskjold � uanset tjenestedet � hviler p� et S�v�rns anker, hvorover der er placeret en kongekrone. I forbindelse med udformning bliver der taget hensyn til skibet eller tjenestedets navn eller funktion, ligesom forskellige historiske, mari-nehistoriske og heraldiske forhold n�je bliver unders�gt. Efter v�benskjoldets udarbejdelse kr�ves god-kendelse fra Statens Rigsheraldiker og andre involverede instanser. Dette sker bl. a. for at sikre sig, at v�benet ikke ligger for t�t op af andre eksisterende og approberede v�bener. Herefter sendes det f�rdige resultat til Maje-st�ten for at blive kongeligt approberet. Efter den kongelige approbering er det i dag V�benet for kongeskibet DANNEBROG blev det f�rste approberede v�benskjold. S�v�rnets Materielkommando, der iv�rks�tter endelig produktion af skjoldet, som herefter  bliver tildelt det p�g�ldende tjenestested i forbin-delse med en passende ceremoniel. Hueb�nd Hueb�ndet med p�skriften "KGL. MARINE" er nok det mest anvendte hueb�nd i S�v�rnet, her b�ret af v�rne-pligtig Werner Dechlis. Alle har p� et tidspunkt kastet et blik p� ham, orlogsgasten med den runde hue. Det n�ste blik er s� g�et til hueb�ndet for at se, hvor han nu kom fra. Hvad hed skibet? Skikken med at b�re hueb�nd med skibets navn opstod faktisk allerede i 1840-erne, og siden er det kun hueb�nd for skibene der har b�ret navne, og vel at m�rke kun skibe over en hvis st�rrelse. De mindre skibe og fart�jer har m�tte "n�jes" med massebetegnelser som TORPEDOB�D, ORLOGSKUTTER mfl. Samme anonyme sk�bne er ogs� ble-vet landtjenestestederne til del, med betegnelser som fx MARINESTATION, jamen hvilken? Men hueb�ndene har og spiller fortsat en rolle i fl�dens ansigt ud ad til, selv om vi i dag m�der dem knapt s� ofte. Fl�den p� Frim�rker Selv om fl�den gennem over 500 �r har haft afg�rende betydning i den danske historie, s� er det ikke noget, der umiddelbart afspejler sig p� de valgte motiver p� danske frim�rker. Siden det f�rste danske frim�rke med motiv fra fl�den udkom i 1951 er det i alt kun blevet til fem frim�rker med deciderede fl�demotiver, hvoraf et enkelt motiv endog er fra det 11. �rhundrede. Fremmede postv�sener har i perioden udgivet det dobbelte antal frim�rker med "danske" motiver, nemlig 10, hvoraf alene det Gr�nlandske Postv�sen tegner sig for de 5. M�ske fl�dens kommende 500 �rs jubil�um kan give postv�senet en k�r-kommen anledning til at komme med yderligere maritime motiver. Kildehenvisninger: & Fl�dens ansigt - Galionsfigurer fra Den Danske Marine, af Jens Riise Kristensen, Skib Forlag 2001 (ISBN 87-90374-17-7) Heraldik i S�v�rnet, af H. Muusfeldt, udgivet af Chefen for S�v�rnet 1981 " S�v�rnets Materielkommando, K�benhavn 44 Der henvises ogs� til Maritim Bibliografi - Har du en id� til en historie, eller mener du blot, at der mangler noget p� disse sider? Kan du hj�lpe med til at kaste et bedre lys over historien, s� send en e-mail, evt. med en vedh�ftet fil. Husk at angive evt. kildeoplysninger. Du kan ogs� anvende Debat Forum 'met her p� websiten. | Til toppen -.

Bamse - det kendte ansigny. Bamse - det kendte ansignan. What does Kendte ansigt mean in English? If you want to learn Kendte ansigt in English, you will find the translation here, along with other translations from Danish to English. We hope this will help you in learning languages. Here is Kendte ansigt meaning in English:.